Màster en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió

Accés i admissió

Perfil de l'estudiant

El màster està dirigit als llicenciats en Administració i Direcció d’Empreses (LADE), llicenciats en Economia (LE) o graduats en les mencionades titulacions o similars.

Els candidats diplomats en Empresarials hauran d’acreditar haver cursat amb anterioritat matèries d'anivellació, que correspondrien a algunes matèries troncals dels graus o llicenciatures mencionades o cursos acreditats que valorarà la comissió d'estudis del màster.

Requisits d'admissió

Abans d'iniciar la preinscripció, comproveu que compliu els requisits d'admissió al programa de màster en el qual teniu interés i consulteu els documents necessaris per fer la preinscripció.

 

D'acord amb el que estableix la Normativa acadèmica dels estudis Universitaris oficials de Graus i Màsters de la UdL, les vies d'accés són:

Vies d'accés als màsters oficials d'acord amb el Reial decret 822/2021
Vies Observacions

1) Títol de grau/màster espanyol o equivalent

 

2) Títol de grau/màster de l’EEES sempre que al país expedidor del títol faculti per a l’accés als estudis de màster.

  • El coordinador o coordinadora del màster i la Comissió d’Estudis del màster ha de comprovar que el títol de grau o equivalent dona accés als estudis de màster en el país expedidor del títol. El centre podrà demanar si s’escau el document que ho acrediti a la persona interessada.

3) Titulació homologada
  • La gestió correspon al Ministeri.
4) Títol de grau no homologat de fora de l’EEES  amb nivell de formació equivalent al títol de grau espanyol i sempre que al país expedidor del títol faculti per a l’accés als estudis de postgrau.
  • La persona interessada ha de presentar un document emès per la universitat d’obtenció del títol d’accés o per l’autoritat competent d’aquell país que acrediti que aquest títol permet accedir en el país expedidor del títol, als estudis de nivell de postgrau universitari.

  • La gestió correspon a la Universitat de Lleida. El coordinador o coordinadora del màster i la Comissió d’Estudis del màster han de comprovar aquests requisits abans de fer la proposta d’admissió dels estudiants amb titulació no homologada.

  • L’accés per aquesta via no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ de què està en possessió la persona interessada, ni el seu reconeixement a altres efectes que cursar el màster, atès que, si s'escau, per a l’exercici de la professió es podrà requerir l’homologació del títol d’accés al màster.
5) Estudis de grau espanyol sense finalitzar
  • Com a màxim TFG i 9 crèdits ECTS.

  • Amb caràcter excepcional es pot acceptar l’accés al màster, amb una matricula condicionada, a estudiantat amb crèdits pendents d’un grau espanyol (com a màxim TFG i 9 crèdits ECTS). Això serà possible únicament si al finalitzar el segon o posteriors períodes de preinscripció, si s'escau, existeixen places vacants un cop matriculat tot l'estudiantat amb el grau finalitzat.

Criteris de selecció

El nombre màxim de places és de 20 estudiants. A causa de la limitació del nombre de places, la Comissió d’Estudis del màster aplicarà un barem en el qual el 50% dels punts vindran donats per l’expedient acadèmic i el 50% per l’activitat professional en l’àmbit propi del màster i l'entrevista amb el coordinador del màster. 

Més informació

Calendari de preinscripció i matrícula

PRIMER TERMINI

- Preinscripció: de l’1 de març al 23 de juny de 2022 (enllaç per fer la preinscripció)

Resolució: 15 de juliol de 2022.

- Matrícula: 26 i 27 de juliol de 2022. (enllaç per fer la matrícula)

- Matrícula de la doble especialitat que ho volen fer en un curs acadèmic: 28 de juliol de 2022.

- Modificacions de la matrícula: 13 i 14 d’octubre de 2022. (enllaç per fer modificacions)

SEGON TERMINI (en el supòsit que quedin places vacants)

- Preinscripció: del 29 de juliol al 9 de setembre de 2022. (enllaç per fer la preinscripció)

- Resolució: 16 de setembre de 2022.

- Matrícula: 26 i 27 de setembre de 2022. (enllaç per fer la matrícula)

- Matrícula de la doble especialitat que ho volen fer en un curs acadèmic: 27 de setembre de 2022.

- Modificacions de la matrícula: 13 i 14 d’octubre de 2022. (enllaç per fer modificacions)

 

En el supòsit que quedin places vacants es podrà obrir un termini extraordinari de preinscripció.

La matrícula i la modificació de matrícula es podrà fer pel sistema d’automatrícula o de forma presencial en la secretaria del centre demanant cita prèvia. L'accés per Internet estarà obert durant les dates indicades: http://automat.udl.cat