Màster en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2020-21

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14250 COMPTABILITAT FINANCERA AVANÇADA B 14
14264 VALORACIÓ D'EMPRESES I PLANIFICACIÓ FINANCERA B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14267 GESTIÓ FINANCERA O 8
14266 COMPTABILITAT DE GESTIÓ O 8
14270 GESTIÓ DE RISCOS I CONTROL INTERN O 8
14271 PRÀCTIQUES EXTERNES B 6
14253 SISTEMES DE PLANIFICACIÓ I CONTROL O 6
14265 COMPTABILITAT I FISCALITAT B 6
14268 NORMES INTERNACIONALS D'AUDITORIA O 8
14269 REVISIÓ D'ÀREES I EMISSIÓ D'INFORMES O 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14272 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 6