Màster en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Máster Comptabilitat, Auditoria i Control de gestió. 

Titulació: Màster en Comptabilidat, Auditoria i Control de gestió
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Durada: 1 any 
Crèdits ECTS: 60 
Títol a què dóna dret: Màster oficial en Comptabilitat, Auditoria i Control de gestió. 

Curs 2021-22

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14250 COMPTABILITAT FINANCERA AVANÇADA B 14
14264 VALORACIÓ D'EMPRESES I PLANIFICACIÓ FINANCERA B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14269 REVISIÓ D'ÀREES I EMISSIÓ D'INFORMES O 6
14266 COMPTABILITAT DE GESTIÓ O 8
14268 NORMES INTERNACIONALS D'AUDITORIA O 8
14267 GESTIÓ FINANCERA O 8
14253 SISTEMES DE PLANIFICACIÓ I CONTROL O 6
14270 GESTIÓ DE RISCOS I CONTROL INTERN O 8
14265 COMPTABILITAT I FISCALITAT B 6
14271 PRÀCTIQUES EXTERNES B 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14272 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 6